Regulamin

Regulamin

REGULAMIN: Spis treści

Regulamin

Generacjamlodych.pl​

Strona internetowa „Generacjamlodych” (zwana dalej „Stroną”), działająca pod domeną generacjamlodych.pl, prowadzona przez firmę KIKU Sp. z o.o. reprezentowana przez osoby o podobnych pasjach, zainteresowaniach, doświadczeniach i poglądach, opisana w zakładce „O nas”, którą to grupę reprezentuje Administrator strony i Administrator danych osobowych – Tomasz Sowiński, adres e-mail: kontakt@generacjamlodych.pl, udostępniona jest na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Strony, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za jej pośrednictwem oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego Użytkownika Strony.

§1 Definicje

 1. Administrator – KIKU Sp. z o.o., działająca pod adresem 03-749 Warszawa, ul. Wiosenna 2/246,
  NIP: 1132958829   REGON: 369037520    KRS:  0000710276
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod domeną generacjamlodych.pl
 3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca ze Strony
 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Strony
 5. Konto użytkownika – zbiór danych w systemie teleinformatycznym Administratora, zawierający informacje o Użytkowniku
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika na Stronie z wykorzystaniem Formularza rejestracyjnego
 7. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny na Stronie umożliwiający założenie Konta Użytkownika
 8. Formularz kontaktowy – formularz dostępny na Stronie umożliwiający wysłanie informacji do Administratora Strony lub do osoby, która skierowała Użytkownika na Stronę.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie ze Strony oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Administrator przestrzega zasad ochrony danych osobowych Użytkowników przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności strony. Administrator może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu własnych usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora:
  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  3. dostęp do poczty elektronicznej,
 6. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 7. Administrator świadczy za pośrednictwem Strony usługi nie wymagające rejestracji, w szczególności, usługi informacyjne poprzez udostępnianie treści bloga tematycznego, informacji o ofercie, aktualnościach i usługach świadczonych na Stronach.
 8. Administrator świadczy za pośrednictwem Strony usługi wymagające rejestracji, w szczególności:
  1. umożliwia dostęp do Konta Użytkownika,
  2. umożliwia umieszczanie komentarzy do wybranych treści, znajdujących się na Stronie,
  3. umożliwia dostęp do bloga, materiałów szkoleniowych oraz kursów e-learningowych,
  4. umożliwia otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości o nowych treściach na Stronie, w tym informacje o artykułach, wydarzeniach, wykładach, prezentacjach, szkoleniach oraz aktualnościach, związanych z tematyką Strony,
  5. umożliwia zamieszczanie treści zgodnie z charakterem danej Usługi,
  6. udostępnia pozostałe usługi świadczone za pośrednictwem Strony,
  7. udostępnia możliwość skorzystania z innych usług, w tym również innych podmiotów i osób fizycznych, w tym kooperacji z innymi Użytkownikami Strony, które mogą wychodzić poza zakres niniejszej Strony.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strony jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Administratora na Stronie.

§3 Rejestracja na Stronie

 1. Rejestracja dokonywana jest poprzez poprawne wypełnienie przez Użytkownika Formularza rejestracyjnego, dostępnego na Stronie.
 2. Użytkownik, wypełniając Formularz rejestracyjny, zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych.
 3. Dokonując rejestracji na Stronie, Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptację jego postanowień oraz akceptuje warunki Polityki Prywatności. Użytkownik może zaakceptować zgodę na Marketing podczas rejestracji. Zgodę taką może w każdej chwili odwołać bądź wznowić dzięki wypełnieniu odpowiednich pól formularza na swoim Profilu użytkownika.
 4. Aktywacja Konta Użytkownika dokonywana jest automatycznie, przez kliknięcie przez Użytkownika aktywnego linku potwierdzającego w otrzymanej wiadomości weryfikującej (tzw. 2 OPT-IN), która przyszła na podany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy.
 5. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z informacją o aktywowaniu Konta Użytkownika. Na adres e-mail Użytkownika mogą być też wysyłane informacje techniczne dotyczące działania Strony, nie stanowiące informacji handlowej.
 6. Po dokonaniu aktywacji Konta użytkownika, pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony.
 7. Usługi, o których mowa w ust. 6, świadczone są nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz informacjami o Usłudze udostępnionymi na Stronie.
 8. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto użytkownika.
 9. Użytkownik może otrzymać rozszerzony dostęp do treści i narzędzi marketingowych, które zostały dla niego specjalnie przygotowane przez Administratora na Stronie. Administrator na życzenie Użytkownika bądź innego Użytkownika, który skierował Użytkownika do tych treści, udzieli specjalnego dostępu – dostęp do zasobów Współpracownika. Niniejszy dostęp nie jest gwarantowany dla wszystkich Użytkowników, jedynie dla określonej grupy Użytkowników, którzy rekomendują ten dostęp dla Innych Użytkowników, ze swojej osobistej rekomendacji.
 10. Użytkownikowi zabrania się udostępniania Konta Użytkownika osobom nieupoważnionym do działania w imieniu Użytkownika.
 11. Użytkownik nie posiada prawa do zbywania Konta Użytkownika innym podmiotom.
 12. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożliwiających logowanie na Stronie.
 13. W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź całkowitego usunięcia Konta użytkownika.

§4 Zasady zamieszczania komentarzy

 1. Użytkownik, posiadający aktywne Konto Użytkownika, może publikować na Stronie komentarze.
 2. Użytkownik zamieszcza komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność, a tym samym przyjmuje na siebie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw w związku z zamieszczeniem komentarza.
 3. Użytkownik, zamieszczając komentarz, powinien kierować się ogólnymi zasadami netykiety.
 4. Zabrania się umieszczania komentarzy, których treść:
  1. nawołuje do popełnienia czynu zabronionego lub pochwala popełnienie takiego czynu,
  2. obraża uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,
  3. pomawia inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,
  4. znieważa lub zniesławia inne osoby, a także godzi w dobre imię tych osób,
  5. propaguje lub nawołuje do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,
  6. narusza prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,
  7. ma charakter bezprawny,
  8. zawiera odnośniki do innych stron internetowych, zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych,
  9. zawiera informacje reklamowe lub marketingowe, nie dotyczące działalności osoby publikującej ogłoszenie lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Administratora.
 5. Administrator jest uprawniony do usuwania w każdym czasie wszelkich treści, które naruszają lub w oczywisty sposób naginają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Administrator jest uprawniony do weryfikacji komentarza przed jego uwidocznieniem na Stronie.

§5 Zasady zamieszczania treści

 1. Użytkownik posiadający aktywne Konto Użytkownika w przypadku, gdy wynika to z charakteru Usługi, może zamieszczać na Stronie treści tekstowe, graficzne, audiowizualne lub inne, zgodnie z opisem Usługi.
 2. Treści, zamieszczane przez Użytkownika, muszą odpowiadać celowi Usługi w ramach której udostępniono możliwość dodawania treści.
 3. Użytkownik nie może zamieszczać treści, o których mowa w §4 ust. 4.
 4. Zabrania się zamieszczania treści poddanych obróbce poprzez usunięcie lub dodawanie poszczególnych elementów zdjęcia lub nagrania audiowizualnego lub zmiany oryginalnej kompozycji. Zabrania się dodawania treści o charakterze pornograficznym lub godzących w dobre obyczaje.
 5. Zabrania się umieszczania treści zawierających złośliwe oprogramowanie (w tym wirusy, robaki, trojany, programy szpiegujące oraz inne aplikacje i skrypty mające szkodliwe działanie) mogących lub służących spowodowaniu awarii, usunięcia lub uszkodzenia oprogramowania lub zasobów technicznych Administratora, a także innych Użytkowników lub osób trzecich.
 6. Użytkownik, zamieszczający jakiekolwiek treści na Stronie, zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z tych treści oraz ich publikacji.
 7. Użytkownik, posiadający dostęp rozszerzony do treści Strony (Współpracownik), może rekomendować nieodpłatnie taki sam poziom dostępu Innemu Użytkownikowi ze swojej osobistej rekomendacji.
 8. Administrator jest uprawniony do usuwania w każdym czasie wszelkich treści, które naruszają lub w oczywisty sposób naginają postanowienia niniejszego Regulaminu, również nieautoryzowanych kont Użytkowników, po zweryfikowaniu, czy spełniają kryteria ustalone w §3 pkt. 3

§6 Odpowiedzialność

 1. Administrator informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy.
 2. Administrator informuje, iż w przypadku otrzymania urzędowej lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych umieszczanych przez Użytkownika lub związanej z nimi bezprawnej działalności, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych, informując równocześnie Użytkownika o zamiarze i przyczynie uniemożliwienia dostępu do danych.
 3. W przypadku, gdy dostęp do danych został uniemożliwiony przez Administratora ze względu na zdarzenie, o którym mowa w ust. 2, łącznie z powiadomieniem Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych, Administrator nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z uniemożliwieniem dostępu do danych.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i formę zamieszczonych treści. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich lub innych praw osób trzecich lub przepisów prawa Administrator będzie kierował roszczenia te niezwłocznie do Użytkownika jako podmiotu odpowiedzialnego za zamieszczone treści, a Użytkownik przyjmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni od odpowiedzialności Administratora.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań na Stronie.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników na Stronie i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Administratora.
 7. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Stronie.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Strony, w tym niezbędne przerwy techniczne związane z jej aktualizacją oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 9. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Administratora, Administrator odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Administratora zostaje ograniczona do minimalnych granic odpowiedzialności dopuszczonych i określonych prawem właściwym ze względu na siedzibę Administratora lub według miejsca pobytu Użytkownika bądź też wynikających z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

§7 Nota prawna

 1. W związku z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Dyrektywami UE, zobowiązani jesteśmy do opublikowania poniższego oświadczenia. Informacje umieszczone w serwisie generacjamlodych.pl służą wyłącznie do celów informacyjno–edukacyjnych, a nie do stawiania diagnozy, rozpoznawania czy sugerowania sposobów traktowania różnych chorób. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie reklamowy. Celem jest promocja profilaktyki i utrzymanie zdrowia. W żadnym razie nie może zastąpić diagnozy lekarza.
 2. Aby poradzić sobie z chorobą, należy ją dobrze poznać – tak skutki choroby wg wyników badań, jak i jej liczne możliwe przyczyny, które tkwiły w organizmie wiele dni, miesięcy, a nawet lat. Informacje zawarte w tym serwisie pochodzą z wieloletnich doświadczeń i przekonań autorów serwisu oraz pozyskane są z różnych publikacji, w tym kiedy tylko jest to możliwe, publikacji naukowych.
 3. Serwis pisany jest zgodnie z KONSTYTUCJĄ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe – Rozdział II WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA – Art. 54. 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.
 4. W sprawie stosowania naturalnych produktów, tzw. suplementów, zawsze zasięgnij konsultacji ze specjalistą dobrze znającym specyfikę wspomagania leczenia naturalnymi metodami, zapoznanym ze szczegółami dotyczącymi naturalnych produktów (tzw. suplementy). Jeśli nie znasz takich specjalistów (lekarz z wiedzą z zakresu medycyny naturalnej, dietetyk, inny) – zapytaj specjalistów w zakresie suplementów umieszczonych na naszej stronie.
 5. Autorzy serwisu nie biorą odpowiedzialności za Twoje zdrowie. Przedstawiamy Ci problemy z różnych stron, ale nie diagnozujemy Twoich chorób, ani tym bardziej ich nie leczymy. Od tego jest tylko i wyłącznie lekarz.

Zachowaj zdrowy rozsądek i zawsze konsultuj się z lekarzem.

§8 Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym (m.in. w przypadku posiadania Konta użytkownika). Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie za wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym i bez podawania przyczyny, wysyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Administratora: kontakt@generacjamlodych.pl lub klikając w link Usuń Profil na swoim Profilu (w Panelu), a następnie potwierdzając ten zamiar, klikając przycisk OK w wyskakującym okienku.
 2. Po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Administrator usuwa Konta użytkownika ze Strony.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym do usunięcia Konta użytkownika za 14-dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku niestosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu.

§9 Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług świadczonych za pomocą Strony, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres kontakt@generacjamlodych.pl.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Administrator wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych w terminie 7 dni.
 3. Reklamację rozpatruje Administrator w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§10 Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści zamieszczone na Stronie (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkowników, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Administratora. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Administratora skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi na Portalu na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
 2. Administrator zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Strony lub wybranych funkcjonalności Strony w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Administratora związanych z działaniem Strony.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Administratora, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Użytkownik, będący konsumentem, ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik, będący konsumentem, może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Administratorem za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.